No direct Gujarati meaning for the English word '' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • determine - સંકલ્પ કરવો,  ચોકસાઈપૂર્વક નક્કી કરવું,  મુકરર કરવું,  નિર્ણય કરવો,  સમાપ્ત થવું,  પૂરું કરવું,  જાણવું
  • dictionary - કોશ,  શબ્દકોશ
  • apple - સફરજન
  • mango - આંબો,  કેરી,  આમ્રફળ
  • banana - કેળું
  • mother - જનની,  મા
  • father - બાપ,  પિતા,  સંસ્થાપક કે આદ્યપ્રણેતા
  • about - ચોતરફ,  ચોમેર,  લગભગ,  ક્યાંક નજીકમાં
  • after - સમય સ્થાન કે ક્રમ પ્રમાણે બીજાની પાછળ,  પછવાડે,  ને અનુસાર,  ની અસરરૂપે,  મોડેથી
  • again - ફરી,  ફરીથી,  ફરી એકવાર,  વળી,  ઉપરાંત

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words


2015. IndianDictionaries.com / English to Gujarati / Terms of Use