Meaning of 'bring'

 • લાવવું
 • આણવું
 • દોરવું
 • સંચાલન કરવું
 • આરોપણ કરવું
 • -માં પરિમણવું

Related Phrases

 • Bring point home to 1. કોઈ બાબત ધ્યાન પર લાવવી    2. સમજાવવું
 • Bring off પ્રયાસમાં સફળ થવું
 • Bring to bear લાગુ કરવું
 • Bring to notice લક્ષ પર લાવવું
 • Bring about 1. ઉપસ્થિત થાય તેમ થવા દેવું    2. સાધવું    3. પાર પાડવું
 • Bring forward 1. વિચારણા માટે રજૂ કરવું    2. લક્ષ પર મૂકવું
 • Bring in કાયદાનો ખરડો દાખલ કરવો
 • To bring the book હિસાબ આપવાની ફરજ પાડવી
 • Bring down 1. નીચે ઉતારવા    2. ઉતારી પાડવું
 • Bring out 1. સ્પષ્ટતા કરવી    2. પ્રગટ કરવું

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search

Tags: Gujarati Meaning of bring, bring Meaning, English to Gujarati Dictionary, bring Gujarati Meaning

2015. IndianDictionaries.com / English to Gujarati / Terms of Use